top of page

Regulamin serwisu kapryas.com

Wstęp

1. Niniejszy regulamin, sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, określa zasady korzystania i funkcjonowania Serwisu Internetowego kapryas.com.
2. Użytkownik z chwilą rozpoczęcia korzystania z Serwisu Internetowego, zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu. Dalsze korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. 
3. Korzystanie z Serwisu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik, minimalnych wymagań technicznych wymienionych w Regulaminie.
4. Wszystko co umieszczone jest w  Serwisie, w tym w szczególności jego koncepcja, nazwa handlowa, układ graficzny, logo, grafika, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane i wykorzystywane bez zgody kapryas.com. Wykorzystywanie ich jest zabronione i narusza bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za naruszenie praw Serwisu Kapryas, a w szczególności prawa autorskiego i praw pokrewnych, prawa do znaku towarowego, dóbr osobistych  i majątkowych Kapryas i osób trzecich. Zabrania się  pobierania jakichkolwiek materiałów  z Serwisu  oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych bez pisemnej zgody kapryas.
5. Użytkownicy mogą w dowolnie wybranym przez siebie czasie uzyskać dostęp i pobrać Regulamin, utrwalić go, otworzyć, wydrukować lub zapisać go.
6. Usługi świadczone przez Kapryas są dostępne dla Użytkowników 6 dni w tygodniu w godzinach wskazanych w Serwisie.
7. Kapryas zastrzega sobie prawo do zmiany Usług, a w szczególności pakietów oferowanych Użytkownikom oraz zasad świadczenia Usług o czym poinformuje Użytkowników w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
8. Wszelkie spory powstałe pomiędzy serwisem a Użytkownikami, będą rozpatrywane przez właściwe polskie sądy powszechne.

 

Definicje
Regulamin to niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie internetowym kapryas.com, który określa warunki świadczenia Usług przez Usługodawcę za pośrednictwem witryny www.kapryas.com na rzecz Użytkowników. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
Użytkownik to podmiot, który zawiera z Usługodawcą Umowę o świadczenie Usługi, pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych w przypadkach uregulowanych przepisami prawa powszechnie obowiązującego albo bycia osobą prawną lub jednostką organizacyjną. Ochrona prywatności małoletnich jest szczególnie ważna. Z tego powodu żadna część Serwisu nie jest przeznaczona dla osób poniżej 13 roku życia, chyba że za zgodą ich opiekunów prawnych.
Usługodawca to Serwis Kapryas, dostępny pod adresem internetowym kapryas.com, jest prowadzony przez Kamilę Apryas z siedzibą w Calpe przy Calle Gran Bretana 1, prowadzącą działalność nierejestrowaną zgodnie z ustawą z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców zwaną dalej „Usługodawcą”.
Serwis to Serwis Internetowy prowadzony przez Usługodawcę za pośrednictwem witryny internetowej dostępnej w sieci Internet pod adresem www.kapryas.com. Serwis ten świadczy na rzecz Użytkowników Usługi.
Usługa to usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, na podstawie Umowy zawartej pomiędzy stronami za pośrednictwem Serwisu, w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość.
Umowa to umowa o świadczenie przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika Usługi.
Produkt to dostępne w ofercie Usług spotkanie, zajęcia lub kurs, będące przedmiotem Umowy o świadczenie usług między Użytkownikiem a Usługodawcą.
Spotkanie to sesja indywidualna, którą można zarezerwować w zależności od dostępności.
Zajęcia to sesja grupowa, która może się powtarzać. Użytkownicy po wykupieniu Planu/Karnetu lub za pomocą płatności jednorazowej, rezerwują dowolną sesję, w której chcą wziąć udział.
Kurs to zestaw sesji grupowych. Użytkownicy rezerwują wszystkie z góry po wybraniu odpowiedniego Planu/Karnetu lub za pomocą płatności jednorazowej.
Formularz Kontaktowy to formularz dostępny w Serwisie Internetowym umożliwiającuy kontakt z Usługodawcą.
Formularz Rejestracji to formularz dostępny w Serwisie internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
Formularz Zamówienia to Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Serwisie, umożliwiający zawarcie Umowy o świadczenie Usługi, w szczególności poprzez wybranie Produktów oraz określenie warunków Umowy o świadczenie Usługi, w tym wybór dni i godzin świadczenia Usługi.
Konto to Usługa Elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o wybranych przez niego Usługach.
Newsletter to elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach. Usługa ta jest dobrowolna.
Umowa o świadczenie usługi to umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Użytkownikiem a Usługodawcą za pośrednictwem Formularza Zamówienia.
Usługa elektroniczna to usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu internetowego.
Zamówienie to oświadczenie woli Użytkownika składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy o świadczenie usług z Usługodawcą.

 

Kontakt z Usługodawcą
1. Adres e-mail: yoga@kapryas.com
2. Usługobiorca może kontaktować się z Usługodawcą poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie oraz za pomocą serwisów społecznościowych takich jak Instagram i Facebook

 

Wymogi techniczne
1. Do prawidłowego funkcjonowania Serwisu potrzebne jest:
- Urządzenie z dostępem do Internetu
- Przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.
2. Do złożenia zamówienia poprzez Formularz Zamówień, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail i karta płatnicza.
3. Kapryas dokłada wszelkiej staranności w celu zapewnienia wysokiej jakości działania Serwisu, ale w zakresie wynikającym z właściwości środowiska informatycznego, którym posługuje się Użytkownik, Kapryas nie gwarantuje nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do Serwisu. 
4. Funkcjonowanie Serwisu wymaga czasowego monitoringu technicznego, poprawek i konserwacji, co może spowodować czasowe przerwy w działaniu Serwisu. W przypadku przerw w możliwości dostępu, trwających dłużej z powodu awarii, Kapryas dołoży starań, aby usunąć awarię w najkrótszym możliwym czasie.

 

Usługi świadczone przez Serwis Kapryas, zawarcie umowy i płatności
1. Serwis kapryas.com świadczy drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników, którzy wyrazili chęć poprzez Formularz rejestracji oraz zgodę na Newsletter, następujące nieodpłatne usługi:
a)   prowadzenie Konta Użytkownika,
b)   dostarczenie informacji w formie Newslettera
2. Usługa prowadzenie Konta Użytkownika, dostępna jest po dokonaniu rejestracji, na zasadach opisanych poniżej.
3. Usługa prowadzenia Konta Użytkownika świadczona jest przez czas nieoznaczony, od momentu rejestracji Konta. Użytkownik, który dokonał rejestracji może samodzielnie, w każdym czasie i bez podania przyczyny usunąć swoje Konto albo zgłosić Kapryas żądanie usunięcia tego Konta.
4. Usługa prowadzenia Konta jest bezpłatna, jednakże uzyskanie dostępu do pełnego zakresu funkcjonalności Serwisu, w tym do Produktów, wymaga opłacenia Usługi. Przeglądanie oferty Serwisu nie wymaga zakładania Konta. 
5. Kapryas może postanowić, aby niektóre Produkty  były dostępne stale lub czasowo nieodpłatnie dla zarejestrowanych i/lub niezarejstrowanych Użytkowników, jednak nie może to stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń ze strony Użytkownika.
6. Kapryas jest uprawniona do usunięcia Konta lub zablokowania Użytkownikowi dostępu do usług świadczonych drogą elektroniczną, w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę Kapryas lub innych Użytkowników, naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa, w tym Regulaminu, w szczególności w przypadku gdy Użytkownik podczas rejestracji w Serwisie lub dokonując płatności za Usługi odpłatne podał dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub naruszające prawa osób trzecich, gdy korzysta z Serwisu w sposób niezgodny z obowiązującym prawem.
7. Usługa Newslettera polega na przesyłaniu przez Kapryas na adres poczty elektronicznej Użytkownika wiadomości zawierających informacje handlowe i oferty dotyczące usług świadczonych przez Serwis kapryas.com.  
8.Zamówienie usługi Newslettera następuje poprzez użycie przez Użytkownika właściwego pola aktywacji Newslettera w formularzu rejestracyjnym lub w innym formularzu udostępnionym w Serwisie.
9.Rezygnacja z usługi Newslettera  możliwa jest w każdym czasie, bez podania przyczyny – Użytkownik może samodzielnie zrezygnować z  otrzymywania Newslettera poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji rezygnacji z usługi Newslettera używając  linka umieszczanego w każdej wiadomości Newslettera.
10. W ramach Serwisu dostępna jest możliwość zawarcia Umowy o świadczenie usług na czas oznaczony (bez cyklicznego odnawiania) oraz na czas nieoznaczony (w postaci subskrypcji odnawialnej).
11. Zawierając Umowę o świadczenie Usług, Użytkownik zgadza się, że:
a) jest odpowiedzialny za zapoznanie się z pełną ofertą produktów przed podjęciem zobowiązania do zawarcia Umowy; 
b) zawiera prawnie wiążącą Umowę, gdy zobowiązuje się do zakupu i kończy proces płatności w kasie.
12. Ceny za korzystanie z moich usług i produktów są podane na stronie. Zastrzegam sobie prawo do zmiany w dowolnym momencie cen wyświetlanych produktów oraz do korygowania błędów w cenach, które mogą się przez przypadek zdarzyć. Dodatkowe informacje o cenach i podatku od sprzedaży są dostępne na stronie płatności.
12. Zamówienie Usługi w ramach świadczenia usług na czas oznaczony (bez cyklicznego odnawiania) stanowi umowę zawartą na czas określony. 
13. W wyniku zawarcia Umowy na czas oznaczony, Użytkownik w zamian za dokonanie jednorazowej płatności, uzyskuje dostęp do wybranych przez siebie Usług wskazanych w informacjach towarzyszących procesowi zakupowemu na okres np. 30 dni, po którego upływie dostęp zostaje zakończony.
14. Dostęp do Usług objętych Umową na czas oznaczony zostaje Użytkownikowi przyznany na ściśle określony czas, liczony:
• od chwili zawarcia Umowy wybranej przez Użytkownika (o ile Użytkownik w trakcie procesu składania zamówienia zażądał natychmiastowego rozpoczęcia korzystania z usług), 
• do momentu (wyznaczonego przez dzień, godzinę, minuty i sekundy) przypadającego dokładnie po upływie objętego Umową czasu dostępu, będącego iloczynem okresów 24-godzinnych, liczonych od chwili zawarcia Umowy wybranej przez Użytkownika (np. w przypadku Umów zawartych na 30 dni, czy też Umów zawartych na 1 godzinę), a w przypadku niektórych Usług, których świadczenie może rozpocząć się w ściśle określonym czasie – do momentu ich zakończenia.
15. W związku z zawarciem Umowy na czas oznaczony, Użytkownik jest zobowiązany dokonać w trakcie zawierania Umowy o świadczenie usług, bezpośrednio po wyświetleniu mu stosownego okna dialogowego w tym zakresie, pełnej płatności za wybrane przez niego Usługi.
16. Zamówienie Usługi w ramach świadczenia usług na czas nieoznaczony (w postaci subskrypcji odnawialnej), stanowi umowę zawartą na czas nieokreślony. 
17. Zawierając Umowę o świadczenie usług na czas nieokreślony, Użytkownik wyraża zgodę, aby opłata za Usługę płatną pobierana była automatycznie poprzez obciążenie karty płatniczej za kolejne okresy rozliczeniowe.
18. Umowę Użytkownik może wypowiedzieć w każdym czasie ze skutkiem na koniec bieżącego okresu rozliczeniowego. Przy czym miesięczny okres rozliczeniowy wynosi 30  kolejnych dni kalendarzowych w przypadku wyboru subskrypcji na okres jednego miesiąca, trzymiesięczny to 90 kolejnych dni kalendarzowych w przypadku wyboru subskrypcji na okres 3 miesięcy, sześciomiesięczny to 180  kolejnych dni kalendarzowych w przypadku wyboru subskrypcji na okres 6 miesięcy, zaś roczny to 365 kolejnych  dni kalendarzowych w przypadku wyboru subskrypcji na okres 12 miesięcy. Okresy rozliczeniowe wyznaczone są przez dzień, godzinę, minuty i sekundy przypadającego dokładnie po upływie objętego Umową czasu dostępu, będącego iloczynem okresów 24-godzinnych, liczonych od chwili zawarcia Umowy wybranej przez Użytkownika.  
19. Świadczenie Usługi trwa od momentu zawarcia Umowy, aż do momentu jej rozwiązania w wyniku anulowania Subskrypcji przez Użytkownika (skutkującej wypowiedzeniem Umowy) najpóźniej na 24 godziny przed rozpoczęciem kolejnego okresu rozliczeniowego i/lub braku środków na karcie płatniczej Użytkownika i nieudanych próbach jej obciążenia.
20. Dostęp do Usług nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu przez Kapryas potwierdzenia akceptacji płatności przez operatora płatności, przy czym Kapryas nie odpowiada za skutki opóźnień w dokonaniu płatności, za które odpowiedzialność ponoszą podmioty obsługujące płatności.
21. Płatności za dostęp do Usługi można dokonać podczas zawierania Umowy o świadczenie usług. Płatności w moim Serwisie można dokonać poprzez kartę płatniczą lub kredytową za pomocą platformy Stripe.com, której właścicielem jest Stripe, 354 Oyster Point Blvd, South San Francisco, CA 94080. Politykę prywatności i Regulamin operatora płatności jest dostępny pod adresem: https://stripe.com/en-pl/ssa.
23. Użytkownik może zawierać Umowę o świadczeniu usług poprzez stronę internetową 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. 
24. Do zawarcia Umowy pomiędzy Kapryas a Użytkownikiem dochodzi po prawidłowym wypełnieniu Formularza zamówienia, prawidłowym podaniu danych kontaktowych, wyboru rodzaju Umowy o świadczenie usługi i opłacenia dostępu do Usługi. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Usługodawca skontaktuje się z Użytkownikiem. Jeśli kontakt z Użytkownikiem nie będzie możliwy, Usługodawca ma prawo do anulowania Zamówienia.
25. Kupując Usługę Użytkownik wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, potwierdzenie zakupu wraz z fakturą w wersji elektronicznej. Warunkiem otrzymania faktury na dane firmowe Użytkownika jest wpisanie odpowiednich danych firmy w formularzu zamówienia przed dokonaniem płatności za Usługę.
26. Po zawarciu przez Użytkownika Umowy o świadczenie usług, otrzyma on automatyczną odpowiedź z Serwisu potwierdzającą przyjęcie Umowy.
27. W ramach świadczenia przez Kapryas Usług udziela ona Użytkownikowi niezbywalnej, niewyłącznej i ograniczonej licencji jedynie na korzystanie z Usług i wyłącznie przez  Użytkownika.  
28. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek Produktów. Zabroniona jest sprzedaż, najem dzierżawa lub jakiekolwiek odpłatne lub nieodpłatne zbycie Produktów. Niedozwolone są jakiekolwiek próby wprowadzania do Serwisu szkodliwych danych (oprogramowanie złośliwe w tym wirusy, pliki szpiegujące, „robaki” itp.).
29. Kapryas może bez wcześniejszego powiadomienia zmienić usługi, zaprzestać świadczenia usług albo jakichkolwiek funkcji oferowanych usług lub ustanowić limity dla usług. Może trwale lub tymczasowo zakończyć lub zawiesić dostęp do usług bez wcześniejszego powiadomienia i ponoszenia odpowiedzialności z jakiegokolwiek powodu lub bez niego.
30. Kapryas informuje, że ćwiczenia fizyczne i/ lub oddechowe zawarte w Produktach  skierowane są do szerokiego grona Użytkowników i nie może uwzględnić stanu zdrowia wszystkich Użytkowników. Użytkownik wykonuje je wyłącznie na własną odpowiedzialność i powinien dostosować rodzaj i intensywność aktywności fizycznej do swojego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej. Serwis nie świadczy porad i konsultacji medycznych. Kapryas zaleca, aby w przypadku wątpliwości, co do możliwości wykonywania ćwiczeń ze względu na stan zdrowia skonsultować się z fizjoterapeutą, zaś w przypadku jakichkolwiek niepokojących objawów zaprzestać ich wykonywania.

 

Zawieszenie usług, zaprzestanie świadczenia usług, odstąpienie od umowy
1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z udostępnionych Produktów w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Kapryas oraz osób trzecich. Użytkownik zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
2. Działania Użytkownika wykraczające poza udzieloną licencję stanowią naruszenie Regulaminu.
3. Dostęp do Serwisu lub Produktów może zostać Użytkownikowi zablokowany w przypadku, gdy Użytkownik:
a)   wykorzystuje Serwis lub Produkty do celów niezgodnych z ich przeznaczeniem lub na szkodę osób trzecich;
b)   utrudnia innym Użytkownikom korzystanie z Serwisu lub Produktów, w tym przez ingerencję w poszczególne elementy Serwisu lub środowiska informatycznego, w którym znajdują się Produkty;
c)   podejmuje działania mające na celu odczytanie danych innych Użytkowników w tym  haseł do kont;
d)   udostępnia login lub hasło do swojego konta w Serwisie innym Użytkownikom lub nieuprawnionym osobom trzecim;
e)   zamieszcza w Serwisie lub środowisku informatycznym materiały, które mogą zakłócać funkcjonowanie Serwisu lub środowiska informatycznego, w którym znajdują się Produkty;
f) dopuszcza się naruszenia Regulaminu – po skierowaniu do niego przez Kapryas wezwania w tym zakresie oraz bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu na zaniechanie.
4. Gdy Użytkownik korzysta z Usługi, Kapryas ma prawo zablokować Konto Użytkownika w Serwisie jeżeli Użytkownik nie realizuje terminowo płatności na zasadach wynikających z Umowy, oferty oraz niniejszego Regulaminu. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, Użytkownik traci możliwość korzystania z funkcjonalności w Serwisie, w tym w szczególności z Usług. Kapryas ma jednak możliwość odblokowania konta Użytkownika w Serwisie , który uiścił zaległe płatności.
5. Anulowania subskrypcji można dokonać w Panelu Użytkownika klikając przycisk „Anuluj subskrypcję” w każdym czasie bez podania przyczyny co powoduje zaprzestanie świadczenia Usług. Jednakże w takim przypadku Kapryas nie ma obowiązku zwrotu uiszczonej płatności.
6. Użytkownik, będący konsumentem, który zawarł z Kapryas Umowę może, na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, bez podania przyczyny odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy jednakże, przed zawarciem Umowy świadczenia Usługi Użytkownik będący Konsumentem wyraża zgodę na niezwłoczne rozpoczęcie świadczenia Usługi, czyli przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy zgodnie z  art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. W tym w przypadku gdy spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go o utracie prawa odstąpienia od Umowy Użytkownik będący Konsumentem traci prawo do odstąpienia od Umowy.
7. Odstąpienie od Umowy następuje po złożeniu przez Użytkownika stosownego oświadczenia o odstąpieniu, dokonanego na piśmie na adres mailowy: yoga@kapryas.com
Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, dostępnym na  stronie www.kapryas.com/regulamin
8. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowę uważa się za niezawartą.
9. Po odstąpieniu od Umowy przez Użytkownika, Kapryas zwróci zapłaconą cenę w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu. Zwrot ceny następuje poprzez wpłatę na wskazany przez Użytkownika numer rachunku bankowego.

 

Ochrona praw autorskich
1. Serwis i wszelkie materiały w nim umieszczone lub przez niego przekazywane, w tym między innymi obrazy, tekst, grafika, logo, patenty, znaki towarowe, znaki usługowe, prawa autorskie, fotografie, nagrania dźwiękowe, filmy, muzyka oraz wszelkie prawa własności intelektualnej z nimi związane, są wyłączną własnością Kamili Apryas. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszym Regulaminie żadne z jego postanowień nie będzie uważane za tworzenie licencji w ramach lub na podstawie jakichkolwiek tego typu praw własności intelektualnej, a użytkownik zgadza się nie sprzedawać, licencjonować, wynajmować, modyfikować, rozpowszechniać, kopiować, reprodukować, przesyłać, publicznie wyświetlać, publicznie wykonywać, publikować, adaptować, edytować lub tworzyć dzieł pochodnych na ich podstawie.
2. Kapryas  udziela Użytkownikowi niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z Serwisu na czas trwania Umowy.
3. Wszystkie materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone w Serwisie są własnością Kapryas lub osób trzecich, co do których Kapryas ma prawo korzystania.
4. Zabronione jest kopiowanie materiałów zamieszczonych w Serwisie  będących własnością Kapryas lub osób trzecich, w tym ich udostępnianie w jakiejkolwiek formie  i miejscu bez pisemnej zgody Kapryas.

 

Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w Polityce Prywatności opublikowanej w serwisie. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie z Serwisu internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w Polityce Prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Usługodawcy).
2. Polityka Prywatności dostępna jest pod adresem www.kapryas.com/polityka-prywatnosci

 

Reklamacje
1. W przypadku, gdy Użytkownik uzna, że Kapryas nie realizuje jakichkolwiek Usług zgodnie z przyjętymi zobowiązaniami, może złożyć reklamację. Użytkownik proszony jest o poinformowanie Kapryas o uchybieniach tak, aby umożliwić Kapryas ustosunkowanie się do nich.
2. Reklamacje dotyczące działania Serwisu mogą być zgłaszane przez Użytkownika drogą elektroniczną na adres yoga@kapryas.com
3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać imię i nazwisko Użytkownika oraz adres email użyty przy rejestracji i logowania w Serwisie, opis swoich zastrzeżeń, a także swoje żądanie.
4. W przypadku, gdy reklamacja nie zawiera danych umożliwiających kontakt z Użytkownikiem, reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
5. Jeżeli reklamacja zawiera inne braki niż wskazane ust. 3  lub jeżeli będzie to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, Kapryas poprosi/wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 dni i zakres tego uzupełnienia z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
6. Kapryas niezwłocznie potwierdzi wpłynięcie reklamacji.
7. Kapryas udziela odpowiedzi na reklamację w formie elektronicznej w terminie 30 dni od dnia jej złożenia.
8. W przypadku nierozpatrzenia reklamacji w terminie 30 dni od dnia jej wniesienia, uważa się, że reklamacja została uwzględniona.
9. Mogę trwale lub czasowo zakończyć lub zawiesić Twój dostęp do usługi bez wcześniejszego powiadomienia i ponoszenia odpowiedzialności oraz z jakiegokolwiek powodu, także jeśli według mojej wyłącznej decyzji naruszysz jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu lub jakiekolwiek obowiązujące prawo lub przepisy. W dowolnym momencie możesz zaprzestać korzystania i zażądać anulowania swojego konta i/lub dowolnych usług. Niezależnie od jakichkolwiek innych postanowień przedstawionych powyżej, w odniesieniu do automatycznie odnawianych subskrypcji usług płatnych takie subskrypcje zostaną przerwane dopiero po upływie odpowiedniego okresu, za który dokonałeś już płatności.

 

Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu
1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Użytkownika będącego konsumentem w rozumieniu przepisu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 459, ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z tymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
2. Kapryas informuje Użytkownika będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i  Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
3. Użytkownik może również złożyć swoją skargę  za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
4. Użytkownik ma prawo dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym przed właściwym miejscowo i rzeczowo sądem, bez konieczności korzystania z sądownictwa polubownego.
5. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu pomiędzy Kapryas a Użytkownikiem niebędącym Konsumentem, sądem właściwym do rozpatrywania sporu jest sąd właściwy dla siedziby Kapryas.
6. Regulamin może podlegać zmianom w przypadku zmiany prawa lub warunków świadczenia Usługi.
7. Kapryas poinformuje o zmianie Regulaminu za pośrednictwem strony internetowej Serwisu kapryas.com oraz przesyłając informację na adres poczty elektronicznej zarejestrowanego Użytkownika.
8. Zmiany w Regulaminie wywołują skutek – w braku odmiennego zastrzeżenia – od dnia zamieszczenia informacji o zmianie. Nowe postanowienia Regulaminu są stosowane do Usług zamówionych po dniu wejścia w życie zmian Regulaminu.
9. W przypadku, gdy Użytkownik będący Konsumentem nie akceptuje zmiany Regulaminu, jest on uprawniony do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, pod warunkiem złożenia wypowiedzenia, w formie w której zawarto Umowę, nie później niż w terminie 14 dni od poinformowania o zmianie.
10. Kapryas nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia w korzystaniu z Serwisu, powstałych na skutek okoliczności, którym Kapryas nie mogła zapobiec lub przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, w tym problemów związanych z działaniem sieci teleinformatycznej lub łączy internetowych, wywołanych zdarzeniami losowymi lub siłą wyższą, za szkody wywołane korzystaniem z Serwisu w sposób nieprawidłowy, sprzeczny z Regulaminem oraz z tytułu  awarii sprzętu, systemu lub oprogramowania będą skutkiem czynników niezależnych od Kapryas.
11. W przypadku umów zawieranych z Użytkownikami niebędącymi Konsumentami odpowiedzialność Kapryas jest ograniczona do przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i do wysokości rzeczywiście poniesionych przez nich strat tzn. wyłącza  się odpowiedzialność z tytułu utraconych korzyści.
12. Osoby naruszające przepisy prawa oraz warunki Regulaminu, ponoszą pełną odpowiedzialność za takie działania.
13. Załącznikami do niniejszego Regulaminu jest  Załącznik nr 1: wzór formularza odstąpienia od umowy.
14. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24.11.2022 r.

 

Załącznik nr 1 - wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość poza lokalem przedsiębiorstwa
Dane Użytkownika-Konsumenta: Imię i Nazwisko / adres e-mail
Do: yoga@kapryas.com

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA

Ja niżej podpisany/a (imię i nazwisko lub nazwa)  niniejszym, odstępuję od umowy o świadczenie usługi  ……………………..   zawartej w dniu………………………………………………………….

Numer rachunku bankowego do zwrotu środków /o ile jest to rachunek inny, niż z którego dokonano zapłaty/ ……………………………………..

Data ……………………………………..

bottom of page